Упатство за користење на платформата ЕдПлаКо-МК

Упатството може да се преземе на следниот линк.

Советување за еднакви плати

Нашиот тим нуди бесплатно советување за компаниите и институциите коишто преку оваа веб алатка го тестираа својот систем на плаќања и се стекнаа со логото ЕдПлаКо-МК.

Советувањето вклучува подетална анализа базирана на побогат сет од податоци од оној што го приложувате на ЕдПлаКо-МК, и подразбира изготвување извештај за поставеноста на системот на плати, со главен акцент врз елиминирањето на разликите во плаќањата меѓу мажите и жените во вашата компанија.

Доколку сакате да го искористите бесплатното советување, пишете ни на info@financethink.mk.

Користи за организациите

ЕдПлаКо-МК е наменет да им помогне на работодавците да ги идентификуваат причините за нееднаквостите во платите и да дефинираат оперативни решенија за фер плати на мажите и жените. Поконкретно, користите од ЕдПлаКо-МК за организациите се:

Користи за индивидуите

На индивидуално ниво, ЕдПлаКо-МК овозможува на сегашните и идните вработени да имаат мерило со коешто ќе ја проценат нивната објективна плата – прилагодена за нивните карактеристики и коригирана за пристрастноста во селекцијата. Поконкретно, користите од ЕдПлаКо-МК за индивидуите се:

Поттикнува мотивација тие да се вклучат на пазарот на трудот;
Го олеснува процесот на преговори за вработување или напредување на работното место.