Книга „Родов и мајчински јаз во платите во Македонија: Прирачник за пресметки со примена во СТАТА“.

Шоукарта за застапување „11 решенија за да се намали родовиот јаз во платите во Македонија“.

Студијата што е во позадината на ЕдПлаКо-МК може да се преземе тука :

Petreski, M. Mojsoska-Blazevski, N. and Petreski, B. (2014) Gender wage gap when women are highly inactive: Evidence from repeated imputations with Macedonian data. Journal of Labor Research, December 2014, Volume 35, Issue 4, pp 393-411.

Други студии на темата за родовиот јаз во платите за Македонија вклучуваат:

Извештајот и индексот за глобалниот јаз во платите може да се преземе тука.